Let’s Do It Kosova ka mbajtur tryezën e radhës me akterë përgjegjës për mjedisin në rajonin e Prizrenit në të cilën është diskutuar për Promovimin dhe Zbatimin e Urdhëresës Administrative për Ndëshkime me Gjoba Mandatore.

Kjo është tryeza e pestë me radhë në kuadër të projektit të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë “Let’s Do It Legal” i cili zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), ndërsa implementohet nga Let’s Do It Kosova.

Në tryezën e sotme kanë marrë pjesë zyrtarë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zyrtarë policorë, inspektorë mjedisorë, zyrtarë komunalë, përfaqësues të ndërmarrjeve të pastrimit dhe të ujërave si dhe përfaqësues të OJQ-ve.

Disa nga shqetësimet që u theksuan në këtë tryezë nga akterët mjedisorë, ishin;

 • Numri i vogël i inspektorëve mjedisorë
 • Një pjesë e banorëve të këtij rajoni nuk janë pjesë e sistemit të menaxhimit të mbeturinave
 • Problemi i inkasimit të të hyrave nga gjobat e shqiptuara
 • Gjykatat nuk po i trajtojnë lëndët që dërgohen nga inspektorët dhe zyrtarët policorë
 • Komunat nuk i kanë të përcaktuara lokacionet me mbetje inerte

Disa nga rekomandimet që dolën nga tryeza e sotme, ishin;

 • Të rritet numri i inspektorëve mjedisorë
 • Të rriten kompetencat e inspektorëve komunalë (T’u jepen kompetenca për mjedisin)
 • Të stimulohet riciklimi i mbeturinave
 • Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal të bëjë presion tek komunat për implementimin e Ligjit për Mbrojtje të Mjedisit
 • Të harmonizohen ligjet për mjedis dhe rregulloret për ruajtjen e mjedisit
 • Të përcaktohen lokacionet me mbetje inerte
 • Të gjinden mekanizma për inkasimin e gjobave të shqiptuara
 • Të bëhet subvencionimi i kompanive të pastrimit për projekte që kanë të bëjnë me riciklimin
 • Edukimi mjedisor të bëhet lëndë alternative në shkolla
 • Udhëzimi Administrativ për Ndëshkime me Gjoba Mandatore duhet të jetë më shumë sensibilizues se ndëshkues, pra të bëhen fushata vetëdijesuese për promovimin e tij
 • Të shpërblehen fshatrat ose lagjet më të pastra
 • Të krijohet sistem i integruar i menaxhimit të mbeturinave

Tryeza ne Prizren 1

Tryeza ne Prizren 2